سامانه ایجاد شناسه کاربری اینترنت و پست الکترونیک

*پیش از ایجاد شناسه اینترنت، حتماً ضوابط و قوانین استفاده از اینترنت دانشگاه را مطالعه فرمائید*
 

"Email And Internet Account Service"

   
User:
Password:
   
    
   
*ورود به سامانه برای دانشجویان جدیدالورود منوط به پذیرش نهایی در گروه آموزشی است*
:در صورتيکه با شناسه و رمز سامانه گلستان وارد اين سامانه نمي شويد، اطمينان حاصل کنيد*
* رمز سامانه گلستان شما درست باشد
** بدهي مالي به آموزش نداشته باشيد
*** ارزشيابي انجام داده نشده، نداشته باشيد
**** مورد آموزشي (مشروطي، سنوات و...) نداشته باشيد
**** در صورت وجود هر يک از موارد بالا، به آموزش دانشکده يا آموزش کل مراجعه نماييد
*از شناسه و رمز سامانه گلستان جهت ورود به اين سامانه استفاده کنيد .
**از سامانه پاسخگوي الکترونيکي براي ارسال سوالات خود، استفاده کنيد.

توصیه های لازم در خصوص استفاده مناسب از اینترنت دانشگاه

اطلاعیه مهم در خصوص استفاده حجمی از پهنای باند اینترنت دانشگاه توسط دانشجویان محترم

سامانه اطلاع از میزان کارکرد و وضعیت شناسه کاربری اینترنت